ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨੰ. 14 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ 2015 ਅਗਸਤ 24 ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇਂਟ ਲੂਸ਼ਿਯਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਵੇਸ਼ ..